Posts Categorized / Projekty

  • sty 05 / 2014
  • 0
Projekty

Outsourcing szansą na ratowanie małych szkół przed likwidacją

Obserwując przekazywanie na zasadach outsourcingu przez gminy (JST) w Polsce, małych wiejskich szkół do organizacji pozarządowej (NGO) dochodzę do wniosku, że proces ten wymaga dużego zaufania między partnerami. Nawet najlepiej sporządzone umowy nie zastąpią zaufania, budowanego w trakcie wspólnych rozmów. Połączenie dobrej umowy z formą podjęcia  decyzji o wyborze NGO- partnera, stanowi bardzo mocny filar do osiągnięcia sukcesu i powodzenia w outsourcingu.

W znanych mi wielu przypadkach przekazanie szkół z JST do NGO na zasadach outsourcingu, spowodowane było sytuacją finansową JST oraz determinacją władz gminy, radnych i lokalnych środowisk (nauczyciele, rodzice) w ratowaniu szkoły przed likwidacją.

29_ (5)

Większość zagrożeń związanych z outsourcingiem, powstaje w chwili wyboru nieodpowiedniego partnera, dlatego władze gminy każdą decyzję o przekazaniu małej szkoły organizacji pozarządowej, poprzedzają dogłębną analizą, nie tylko finansową ale przede wszystkim społeczną.

Burmistrzom, wójtom i radnym bardzo zależy na aktywizacji lokalnej społeczności do utworzenia organizacji  pozarządowej, która przejmie szkołę do prowadzenia w procesie outsourcingu. Organizacje utworzone z rodziców i nauczycieli, cechują się głównie potencjałem ludzkim,  serdecznością,  znajomością  potrzeb  lokalnych środowisk dzieci i potrzeb  każdego  z dzieci indywidualnie.  Bardzo  ważne  jest,  żeby potencjał  ten w prowadzeniu szkoły, był wykorzystany w stopniu optymalnym. Ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez JST jest doświadczenie jakim dysponuje NGO.

Przekazanie szkoły z JST do NGO jest procesem wywołującym bardzo duże emocje. Bardzo dobrze jest gdy strony tego procesu, jako najważniejszy cel stawiają sobie ochronę szkoły przed likwidacją. Ważnym aspektem umowy outsourcingowej jest szczegółowa analiza, oraz określenie krytycznych dla powodzenia projektu obszarów i zasad współpracy. Pomyślność  outsourcingu jest uzależniona  od umiejętności  partnerów  do  określania i układania wzajemnych relacji, a także od skuteczności wypracowanych w ramach porozumienia metod współpracy.

                                                                                                                                                       ~mgr inż. Witold Bodziony

  • wrz 01 / 2013
  • 1
Projekty

Szansą jest outsourcing

Z informacji Resortu Finansów wynika, że są gminy w Polsce, które mogą nie spełnić nowych wskaźników zadłużenia, a jednocześnie w gminach tych wzrosły koszty osobowe administracji – nastąpił wzrost wynagrodzeń. Z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów wynika, że 129 gmin w Polsce, może mieć problem z dopięciem budżetu. Samorządy te mogą nie spełnić wymogów art.243 ustawy o finansach publicznych. Problemy z zadłużeniem to wynik m.in. zawyżonego planowania dochodów z tytułów podatku od osób fizycznych.

Szansą jest outsourcing

Od 2014 roku zacznie obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego celem jest zdyscyplinowanie finansowo samorządów. Wg. samorządowców gmin, które nie spełnią nowych wymagań w sprawie zadłużenia, może być więcej niż planuje Resort Finansów, a tym samym są one zagrożone niespełnieniem wymogów art.243 ustawy o finansach. Rada gminy, miasta, powiatu lub województwa nie będzie mogła uchwalić budżetu, jeśli nie będzie spełniony wymóg indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zbyt wysokie zadłużenie to brak możliwości uchwalenia budżetu na kolejny rok, to konieczność wprowadzenia do realizacji postępowania naprawczego. Problem zacznie występować z większą siłą gdy gminy podejmą prace nad przyszłorocznymi finansami.

Gminy mogą stanąć przed potrzebą podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia programów naprawczych, zakładających przedsięwzięcia związane z obniżeniem wydatków budżetu gminy oraz zwiększenia dochodów. W ramach takiego programu przewiduje się m.in. następujące przedsięwzięcia naprawcze;

- zmiany organizacyjne dotyczące sieci szkół publicznych na terenie gminy,

- ustalenie nowych warunków wynagradzania dla pracowników urzędu gminy i  jednostek organizacyjnych gminy,

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania urzędu gminy i rady gminy,

- zmniejszenie zatrudnienia w gminnych instytucjach, oraz ustalenie nowych warunków wynagradzania,

- rezygnacja z wyodrębniania w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego,

- ograniczenie wykonywania zadań inwestycyjnych,

- sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy.

Uważam, że szansą na rozwiązanie problemów finansowych gmin będących w trudnej sytuacji  jest outsourcing zadań z gminy do mających doświadczenie, oraz wykwalifikowana kadrę organizacji pozarządowych.

  • lip 03 / 2013
  • 0
Projekty

Fundacja Tarcza w Polskim Radiu i Radiu Kraków

Serdecznie Państwa zachęcam, do zapoznania się z audycjami w Radiu Kraków oraz w I Programie Polskiego Radia. Tematami audycji jest problematyka przejmowania małych szkół podstawowych przez lokalne stowarzyszenia. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

signal

Fundacja Tarcza w Radiu Kraków

signal

Fundacja Tarcza w I Programie Polskiego Radia