Monthly Archives / Wrzesień 2013

  • wrz 01 / 2013
  • 1
Projekty

Szansą jest outsourcing

Z informacji Resortu Finansów wynika, że są gminy w Polsce, które mogą nie spełnić nowych wskaźników zadłużenia, a jednocześnie w gminach tych wzrosły koszty osobowe administracji – nastąpił wzrost wynagrodzeń. Z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów wynika, że 129 gmin w Polsce, może mieć problem z dopięciem budżetu. Samorządy te mogą nie spełnić wymogów art.243 ustawy o finansach publicznych. Problemy z zadłużeniem to wynik m.in. zawyżonego planowania dochodów z tytułów podatku od osób fizycznych.

Szansą jest outsourcing

Od 2014 roku zacznie obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego celem jest zdyscyplinowanie finansowo samorządów. Wg. samorządowców gmin, które nie spełnią nowych wymagań w sprawie zadłużenia, może być więcej niż planuje Resort Finansów, a tym samym są one zagrożone niespełnieniem wymogów art.243 ustawy o finansach. Rada gminy, miasta, powiatu lub województwa nie będzie mogła uchwalić budżetu, jeśli nie będzie spełniony wymóg indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zbyt wysokie zadłużenie to brak możliwości uchwalenia budżetu na kolejny rok, to konieczność wprowadzenia do realizacji postępowania naprawczego. Problem zacznie występować z większą siłą gdy gminy podejmą prace nad przyszłorocznymi finansami.

Gminy mogą stanąć przed potrzebą podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia programów naprawczych, zakładających przedsięwzięcia związane z obniżeniem wydatków budżetu gminy oraz zwiększenia dochodów. W ramach takiego programu przewiduje się m.in. następujące przedsięwzięcia naprawcze;

- zmiany organizacyjne dotyczące sieci szkół publicznych na terenie gminy,

- ustalenie nowych warunków wynagradzania dla pracowników urzędu gminy i  jednostek organizacyjnych gminy,

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania urzędu gminy i rady gminy,

- zmniejszenie zatrudnienia w gminnych instytucjach, oraz ustalenie nowych warunków wynagradzania,

- rezygnacja z wyodrębniania w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego,

- ograniczenie wykonywania zadań inwestycyjnych,

- sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy.

Uważam, że szansą na rozwiązanie problemów finansowych gmin będących w trudnej sytuacji  jest outsourcing zadań z gminy do mających doświadczenie, oraz wykwalifikowana kadrę organizacji pozarządowych.