• Kim jestem?

  Kim jestem?

 • Polecam

  Polecam

Blog

 • maj 31 / 2015
 • 0
Moim zdaniem...

Molestowanie seksualne to duży problem nie tylko w Polsce

Molestowanie seksualne jest problemem ciągle narastającym w Polsce. Wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku  w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) definicji molestowania seksualnego, dalej nie ograniczyło problemu. Brakuje dalej skutecznych procedur i standardów, które dotyczą przeciwdziałania temu zjawisku. Problem ten w niektórych „miejscach” jest niewygodny i o tych sprawach raczej oficjalnie się nie mówi i nie chce mówić. Sprawcy w tym obszarze prowadzą już na wstępie prawdziwe „gry”, starając się robić wszystko aby „przyszła” ofiara ich  molestowania nie mogła zebrać jakby chciała, wystarczających przeciwko nim dowodów. Sprawcy liczą, że to właśnie nim nikt nic nie udowodni „ bo przecież ona sama chciała…” a oni tylko skorzystali z okazji, a poza tym są takimi „cwaniakami”, że będą robić co będą chcieć.

Nic bardziej mylnego!

Wcześniej czy później, będzie to dla sprawcy bardzo bolesne w świetle odpowiedzialności karnej, a i nie można zapominać o odszkodowaniach.
W tych obszarach Fundacja Tarcza jest dla ofiar molestowania seksualnego do dyspozycji.

Czym zgodnie z definicją Kodeksu pracy jest molestowanie?

Art. 183a § 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

Molestowanie jako niepożądane zachowanie jest także opisane w art. 183a

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

W obszarze przestrzegania zasad równości kobiet i mężczyzn jest jeszcze
w naszym kraju wiele do zrobienia. Media co jakiś czas pokazują bardzo bulwersujące opinię publiczną zdarzenia molestowania. Badania prowadzone
w tym obszarze nie pokazują jaka jest prawdziwa skala tego zjawiska, ale jednoznacznie potwierdzają istnienie problemu. Unia Europejska molestowanie seksualne uznała za bardzo poważny i faktyczny problem. Na zachodzie Europy
i w USA wprowadzone są coraz skuteczniejsze systemy przeciwdziałania temu niebezpiecznemu zjawisku i uważam, że  powinniśmy więcej wzorować się na sprawdzonych już systemach. Molestowanie w Stanach Zjednoczonych zaliczone zostało do grupy poważnych przestępstw i moim zdaniem, tak też zaliczone molestowaniem powinno być w Polsce.

W dniu 28 kwietnia 1989 r. ministrowie państw członkowskich Wspólnot Europejskich przyjęli program a zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
w stosunkach pracy i w obszarze ubezpieczeń społecznych
. W 27 listopada 1991 r. w ramach tego programu Komisja Wspólnot Europejskich przyjęła zalecenie nr 92/131 w sprawie ochrony godności kobiet i mężczyzn w pracy. Dołączono do tego zalecenia bardzo przydatny kodeks postępowania w sprawie zwalczania molestowania seksualnego. Kodeks o którego istnieniu chyba jednak nie wszyscy, którzy powinni wiedzieć, wiedzą. Molestowaniem seksualnym wg. zalecenia jest:  „wszelkie zachowanie o charakterze lub podłożu seksualnym, naruszające godność kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy jest to zachowanie zwierzchników czy współpracowników, jeżeli:

· jest niestosowne, uwłaczające i przykre dla osoby, do której się odnosi,

· stwarza klimat zastraszania, wrogości lub poniżania wokół danej osoby.”

Wprowadzenie art. art. 183a § 6. i art. 183a w Kodeksie pracy nie zaowocowały przyrostem pozwów. W niektórych zakładach pracy nie zawsze podchodzi się do tego tematu w racjonalny sposób i zgodny z przepisami, koncentrując się tylko na tzw. ”papierologii”, czyli  „ wszystko zrobiliśmy co stanowi prawo”. Tylko na „papierze”, a faktycznie „zamiatane pod dywan” i przyzwalanie na plenienie się patologii, zamiast z patologią walczyć.

W wielu krajach to nie ofiara przemocy seksualnej musi udowadniać, że była molestowana. Po stronie np. pracodawcy jest udowodnienie, że nie stosuje dyskryminacji ani presji seksualnej. W niektórych krajach Unii Europejskiej może być przyjęte w kategorii presji seksualnej np.:

- opowiadanie dowcipów,

- dwuznaczne spojrzenia,

- wprowadzanie paternalistycznych lub protekcjonalnych stosunków, naruszających
osobistą godność ofiary,

- komentarze na temat ubioru.

Bardzo ważne są odczucia kobiety w stosunku do której realizowane są zachowania. Istotne są indywidualne preferencje kobiety czego część mężczyzn nie rozumiało i nie potrafi zrozumieć, uważając swoje zachowania za „niewinne flirtowanie” lub żarty. Kobiety jednak wiele z tych zachowań odbierają jako poniżające naciski, zachowania naruszają jej godność, a wtedy możemy mówić
o przekroczeniu przez sprawcę granicy przyzwolenia.

Jeśli już dojdzie do przypadku molestowania, należy również zadbać o ofiarę. Czy tak jest ?

Czy ofiara molestowania seksualnego otrzymuje pomoc i wsparcie?

Jaka jest prawdziwa liczba tych przestępstw?

Jaka jest skuteczność organów ścigania?

Co robić aby przeciwdziałać temu zjawisku?

Do tematu będziemy wracać.

 • maj 20 / 2015
 • 0
Wydarzenia

Seminarium czterech Krajowych Sieci Tematycznych -Warszawa, maj 2015r.

W dniach 11-12 maja 2015r. w Warszawie, przedstawiciel fundacji Tarcza miał zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w seminarium pn.:  „Wnioski i rekomendacje z prac Krajowych Sieci Tematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W trakcie seminarium rozmawiano m.in. na temat: innowacji w nowym okresie finansowania, projektów współpracy ponadnarodowej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.  Z zadowoleniem przyjęto, że Centrum Projektów Europejskich pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w PO WER odnośnie projektów współpracy ponadnarodowej. Na koniec seminarium dzięki pani ekspert Alicji Zajączkowskiej, która była w pierwszym dniu moderatorem w trakcie panelu dyskusyjnego, a w drugim podsumowywała warsztaty, przyjęto wnioski i rekomendacje Krajowych Sieci Tematycznych. Seminarium było  również miejscem wymiany dotychczasowych doświadczeń szczególnie w obszarze innowacji. Organizator jakim była Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich, bardzo profesjonalnie przygotowała seminarium. 

Do pobrania:

Wnioski i rekomendacje
Prezentacja

 • sty 05 / 2014
 • 0
Projekty

Outsourcing szansą na ratowanie małych szkół przed likwidacją

Obserwując przekazywanie na zasadach outsourcingu przez gminy (JST) w Polsce, małych wiejskich szkół do organizacji pozarządowej (NGO) dochodzę do wniosku, że proces ten wymaga dużego zaufania między partnerami. Nawet najlepiej sporządzone umowy nie zastąpią zaufania, budowanego w trakcie wspólnych rozmów. Połączenie dobrej umowy z formą podjęcia  decyzji o wyborze NGO- partnera, stanowi bardzo mocny filar do osiągnięcia sukcesu i powodzenia w outsourcingu.

W znanych mi wielu przypadkach przekazanie szkół z JST do NGO na zasadach outsourcingu, spowodowane było sytuacją finansową JST oraz determinacją władz gminy, radnych i lokalnych środowisk (nauczyciele, rodzice) w ratowaniu szkoły przed likwidacją.

29_ (5)

Większość zagrożeń związanych z outsourcingiem, powstaje w chwili wyboru nieodpowiedniego partnera, dlatego władze gminy każdą decyzję o przekazaniu małej szkoły organizacji pozarządowej, poprzedzają dogłębną analizą, nie tylko finansową ale przede wszystkim społeczną.

Burmistrzom, wójtom i radnym bardzo zależy na aktywizacji lokalnej społeczności do utworzenia organizacji  pozarządowej, która przejmie szkołę do prowadzenia w procesie outsourcingu. Organizacje utworzone z rodziców i nauczycieli, cechują się głównie potencjałem ludzkim,  serdecznością,  znajomością  potrzeb  lokalnych środowisk dzieci i potrzeb  każdego  z dzieci indywidualnie.  Bardzo  ważne  jest,  żeby potencjał  ten w prowadzeniu szkoły, był wykorzystany w stopniu optymalnym. Ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez JST jest doświadczenie jakim dysponuje NGO.

Przekazanie szkoły z JST do NGO jest procesem wywołującym bardzo duże emocje. Bardzo dobrze jest gdy strony tego procesu, jako najważniejszy cel stawiają sobie ochronę szkoły przed likwidacją. Ważnym aspektem umowy outsourcingowej jest szczegółowa analiza, oraz określenie krytycznych dla powodzenia projektu obszarów i zasad współpracy. Pomyślność  outsourcingu jest uzależniona  od umiejętności  partnerów  do  określania i układania wzajemnych relacji, a także od skuteczności wypracowanych w ramach porozumienia metod współpracy.

                                                                                                                                                       ~mgr inż. Witold Bodziony

Strony:123